[PUBLIKACJE]

BYUNG-CHUL HAN

SERIA KSIĄŻEK

[KLIENT]

[ROK]

[ZAKRES PRAC]

Seria pism nie­­miec­kie­go filo­zo­fa ko­re­ań­skie­go po­cho­dze­nia Byung-Chul Hana, jed­ne­go z naj­wnik­liw­szych ko­men­ta­torów współ­czes­noś­ci. Za­po­cząt­ko­wa­na w 2022 roku to­mem za­wie­ra­ją­cym jego naj­bar­dziej zna­ną książ­kę Spo­łe­czeń­stwo zmę­cze­nia. Must read.

Seria pism nie­­miec­kie­go filo­zo­fa ko­re­ań­skie­go po­cho­dze­nia Byung-Chul Hana, jed­ne­go z naj­wnik­liw­szych ko­men­ta­torów współ­czes­noś­ci. Za­po­cząt­ko­wa­na w 2022 roku to­mem za­wie­ra­ją­cym jego naj­bar­dziej zna­ną książ­kę Spo­łe­czeń­stwo zmę­cze­nia. Must read.

Wypalenie, samotność, social media, czy kapitalizm, to tylko kilka z wielu tematów, które porusza w swoich błyskotliwych analizach współczesności. Jak nikt inny, w krótkich i klarownych esejach, potrafi oddać złożoność współczesnego świata.

Ta książka to zbiór esejów zagranicą wydawanych jako osobne publikacje. W Społeczeństwie zmęczenia autor stawia tezę, że każda epoka ma swoje dominujące choroby. Nasza epoka to depresja, ADHD, zaburzenie osobowości typu borderline, a przede wszystkim syndrom wypalenia. Nie traktuje jednak tych chorób jako czegoś, co po prostu przytrafia się cierpiącej jednostce, stanowią dla niego symptomy dużo szerszych problemów nękających współczesne społeczeństwa.

Brak prywatności, niemożność normalnego przeżywania cierpienia, niszcząca siła przymusu miłości to kolejne cechy charakterystyczne świata, w którym żyjemy. Licznie odwołując się do klasyków filmu, literatury i filozofii, Byung-Chul Han próbuje nas po tym świecie oprowadzić. Stawia wyraziste tezy, a pisze w sposób dostępny nie tylko dla filozoficznych ekspertów. Warto sprawdzić, dlaczego jest dziś jednym z najżywiej czytanych i dyskutowanych w Niemczech i całej Europie komentatorów współczesności.

[NOTA WYDAWCY]

Wypalenie, samotność, social media, czy kapitalizm, to tylko kilka z wielu tematów, które porusza w swoich błyskotliwych analizach współczesności. Jak nikt inny, w krótkich i klarownych esejach, potrafi oddać złożoność współczesnego świata.

Ta książka to zbiór esejów zagranicą wydawanych jako osobne publikacje. W „Społeczeństwie zmęczenia” autor stawia tezę, że każda epoka ma swoje dominujące choroby. Nasza epoka to depresja, ADHD, zaburzenie osobowości typu borderline, a przede wszystkim syndrom wypalenia. Nie traktuje jednak tych chorób jako czegoś, co po prostu przytrafia się cierpiącej jednostce, stanowią dla niego symptomy dużo szerszych problemów nękających współczesne społeczeństwa.

Brak prywatności, niemożność normalnego przeżywania cierpienia, niszcząca siła przymusu miłości to kolejne cechy charakterystyczne świata, w którym żyjemy. Licznie odwołując się do klasyków filmu, literatury i filozofii, Byung-Chul Han próbuje nas po tym świecie oprowadzić. Stawia wyraziste tezy, a pisze w sposób dostępny nie tylko dla filozoficznych ekspertów. Warto sprawdzić, dlaczego jest dziś jednym z najżywiej czytanych i dyskutowanych w Niemczech i całej Europie komentatorów współczesności.

[NOTA WYDAWCY]

Wypalenie, samotność, social media, czy kapitalizm, to tylko kilka z wielu tematów, które porusza w swoich błyskotliwych analizach współczesności. Jak nikt inny, w krótkich i klarownych esejach, potrafi oddać złożoność współczesnego świata.

Ta książka to zbiór esejów zagranicą wydawanych jako osobne publikacje. W „Społeczeństwie zmęczenia” autor stawia tezę, że każda epoka ma swoje dominujące choroby. Nasza epoka to depresja, ADHD, zaburzenie osobowości typu borderline, a przede wszystkim syndrom wypalenia. Nie traktuje jednak tych chorób jako czegoś, co po prostu przytrafia się cierpiącej jednostce, stanowią dla niego symptomy dużo szerszych problemów nękających współczesne społeczeństwa.

Brak prywatności, niemożność normalnego przeżywania cierpienia, niszcząca siła przymusu miłości to kolejne cechy charakterystyczne świata, w którym żyjemy. Licznie odwołując się do klasyków filmu, literatury i filozofii, Byung-Chul Han próbuje nas po tym świecie oprowadzić. Stawia wyraziste tezy, a pisze w sposób dostępny nie tylko dla filozoficznych ekspertów. Warto sprawdzić, dlaczego jest dziś jednym z najżywiej czytanych i dyskutowanych w Niemczech i całej Europie komentatorów współczesności.

[NOTA WYDAWCY]

Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak_54A8049‑2
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak_54A8036‑2
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak__54A9088ig‑1
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak__54A9096ig‑1
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak__54A9110ig‑1
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak__54A9118ig‑1
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak__54A9070igc‑1
Byung-Chul-Han_tessera_fot.BBudniak__54A9058ig‑1

W stycz­niu 2024 roku uka­zał się dru­gi tom se­rii za­ty­tu­ło­wa­ny Kry­zys nar­rac­ji i inne eseje.

Ka­pi­ta­lizm za­własz­cza nar­rac­je. Nie jest jed­nak w sta­nie prze­obra­zić współ­czes­ne­go spo­łe­czeń­stwa in­for­ma­cyj­ne­go z po­wro­tem we wspól­no­tę opo­wieś­ci. Ob­wiesz­cza­ny dziś po­wszech­nie kry­zys nar­rac­ji ma już dłu­gą his­to­rię, śle­dzi ją na kar­tach tej książ­ki Byung-Chul Han, kon­ty­nu­u­jąc swo­ją re­flek­sję na te­mat współ­czes­noś­ci zna­ną z best­sel­le­ro­we­go zbio­ru Spo­łe­czeń­stwo zmę­cze­nia i inne ese­je (Wydaw­nic­two Kry­ty­ki Poli­tycz­nej, 2022). Ty­tu­ło­we­mu ese­jo­wi to­wa­rzy­szą w tym to­mie teks­ty W cy­fro­wym roju oraz Info­kracja. Re­wo­luc­ja cy­fro­wa i kry­zys demokracji.

W stycz­niu 2024 roku uka­zał się dru­gi tom se­rii za­ty­tu­ło­wa­ny Kry­zys nar­rac­ji i inne eseje.

Ka­pi­ta­lizm za­własz­cza nar­rac­je. Nie jest jed­nak w sta­nie prze­obra­zić współ­czes­ne­go spo­łe­czeń­stwa in­for­ma­cyj­ne­go z po­wro­tem we wspól­no­tę opo­wieś­ci. Ob­wiesz­cza­ny dziś po­wszech­nie kry­zys nar­rac­ji ma już dłu­gą his­to­rię, śle­dzi ją na kar­tach tej książ­ki Byung-Chul Han, kon­ty­nu­u­jąc swo­ją re­flek­sję na te­mat współ­czes­noś­ci zna­ną z best­sel­le­ro­we­go zbio­ru Spo­łe­czeń­stwo zmę­cze­nia i inne ese­je (Wydaw­nic­two Kry­ty­ki Poli­tycz­nej, 2022). Ty­tu­ło­we­mu ese­jo­wi to­wa­rzy­szą w tym to­mie teks­ty W cy­fro­wym roju oraz Info­kracja. Re­wo­luc­ja cy­fro­wa i kry­zys demokracji.

h10ePORPc‑2

Za po­mo­cą na­rzędzi story­tellin­gu ka­pi­ta­lizm za­własz­cza sztu­kę opo­wia­da­nia. Pod­po­rząd­ko­wu­je ją kon­sump­cji. Story­telling to pro­duk­cja opo­wieś­ci w lekko­straw­nej for­mie. Za jego spra­wą pro­duk­ty otrzy­mu­ją wy­miar emo­cjo­nal­ny. Obie­cu­ją wy­jątko­we prze­ży­cia. W ten spo­sób ku­pu­je­my, sprze­da­je­my i kon­su­mu­je­my nar­ra­ty­wy i emo­cje. Sto­ries sell. Story­telling to story­selling.
[fragment książki]

Za po­mo­cą na­rzędzi story­tellin­gu ka­pi­ta­lizm za­własz­cza sztu­kę opo­wia­da­nia. Pod­po­rząd­ko­wu­je ją kon­sump­cji. Story­telling to pro­duk­cja opo­wieś­ci w lekko­straw­nej for­mie. Za jego spra­wą pro­duk­ty otrzy­mu­ją wy­miar emo­cjo­nal­ny. Obie­cu­ją wy­jątko­we prze­ży­cia. W ten spo­sób ku­pu­je­my, sprze­da­je­my i kon­su­mu­je­my nar­ra­ty­wy i emo­cje. Sto­ries sell. Story­telling to story­selling.
[fragment książki]

[FOTOGRAFIE]