[INFO]

inicjal_inv_C

o łą­czy Gadamera i Lokiego? Praw­do­po­dob­nie nie­wie­le. Ale ścież­ki in­spi­rac­ji wio­dą naj­dziw­niej­sz­ymi szla­ka­mi. Mnie od de­fi­ni­cji sym­bo­lu au­tor­stwa nie­miec­kie­go filo­zo­fa (vide obraz po­wy­żej) przez sko­ja­rze­nie ety­mo­lo­gicz­no-brzmie­nio­we do­pro­wa­dzi­ły do tes­se­rak­tu, czyli cztero­wy­mia­ro­we­go hiper­sześ­cia­nu, a przez jego in­ter­pre­tac­ję kul­tu­ro­wą do... uni­wer­sum Marvela i Lokiego. Loki nie ucho­dzi wpraw­dzie za pos­tać zbyt po­zy­tyw­ną, ale nie jest też złem wcie­lo­nym. (A trud­no nie ulec uro­ko­wi po­sta­ci kreo­wa­nej z ta­kim wdzię­kiem przez Toma Hiddle­stona). To właś­nie Loki w „Aven­ger­sach” wcho­dzi w po­sia­da­nie tes­se­rak­tu – błysz­czą­cej nie­bies­kiej kost­ki, jed­ne­go z Ka­mie­ni Nie­skoń­czo­noś­ci utrzy­mu­ją­cych mar­ve­low­ski wszech­świat w rów­no­wa­dze, arte­fak­tu umoż­li­wia­ją­ce­go po­dró­że między­wy­mia­ro­we. A to pro­wa­dzi nas... z po­wro­tem do Gadamera i jego de­fi­nic­ji sym­bo­lu. (Niech mi zo­sta­nie wy­ba­czo­ne to dras­tycz­ne uprosz­cze­nie – cel uświę­ca środki).

***

Ten nie­co kar­ko­łom­ny pa­saż mię­dzy de­fi­ni­cją filo­zo­ficz­ną a po­sta­cią pop­kul­tu­ro­wą po­zwa­la mi na ostroż­ne za­ry­so­wa­nie de­fi­ni­cji włas­nej prak­ty­ki pro­jek­to­wej: dzia­ła­nia, któ­re ma na celu łą­cze­nie, two­rze­nie mos­tów – po­mię­dzy na­daw­ca­mi i od­bior­ca­mi, oso­ba­mi au­tor­sk­imi i czy­tel­nic­twem, właś­ci­ciel(k)a­mi toż­sa­moś­ci i od­bior­c(zyni)a­mi ich dzia­łań, usług, wy­two­rów czy produktów.

***

Czy po­wyż­szy pas­sus jest nie­zbęd­ny z in­for­ma­cyj­ne­go punk­tu wi­dze­nia? Zdecydo­wa­nie nie. Czy wy­kra­cza poza stan­dar­do­we for­muł­ki, w któ­rych spe­cja­list(k)a za­pew­nia o swo­ich kom­pe­ten­cjach, do­wo­dzi eks­per­ty­zy, obie­cu­je zło­te góry i dwieś­cie pięć­dzie­siąt wer­sji pro­jek­tu do wy­bo­ru – nie­wątp­li­wie.

Tego ostat­nie­go na pew­no nie obie­cam; nie za­gwa­ran­tu­ję też, że będę w sta­nie zro­bić wszyst­ko, cze­go moż­na by ode mnie ocze­kiwać.

Mogę jed­nak obie­cać, że do­ło­żę wszel­kich sta­rań, żeby jak naj­traf­niej udzie­lić od­po­wie­dzi na po­sta­wio­ne py­ta­nie (to ko­lej­na ro­bo­cza de­fi­ni­cja pro­jek­to­wa­nia) i po­sta­ram się zbu­do­wać jak naj­bar­dziej sto­sow­ny, od­po­wied­ni, traf­ny, trwa­ły i sta­bil­ny po­most po­mię­dzy Tobą a Two­imi od­bior­cami.

Nie może się nie udać – prze­cież wszed­łem jak Loki w po­sia­da­nie źród­ła nie­zwyk­łej mocy w po­sta­ci nie­bies­kie­go kubika... 😎

***

Jeśli chcesz się za­poz­nać z moim do­rob­kiem i filo­zo­fią pra­cy, za­chę­cam do prze­stu­dio­wa­nia strony in­ter­ne­to­wej, lek­tu­ry (jest co czy­tać) pro­fi­lu na Linked­Inie lub od­wie­dze­nia mo­je­go pro­fi­lu na por­ta­lu Behance.

A jeś­li mogę Ci w czymś pomóc – za­pra­szam do kon­taktu.

o łą­czy Gadamera i Lokiego? Praw­do­po­dob­nie nie­wie­le. Ale ścież­ki in­spi­rac­ji wio­dą naj­dziw­niej­sz­ymi szla­ka­mi. Mnie od de­fi­ni­cji sym­bo­lu au­tor­stwa nie­miec­kie­go filo­zo­fa (vide obraz po­wy­żej) przez sko­ja­rze­nie ety­mo­lo­gicz­no-brzmie­nio­we do­pro­wa­dzi­ły do tes­se­rak­tu, czyli cztero­wy­mia­ro­we­go hiper­sześ­cia­nu, a przez jego in­ter­pre­tac­ję kul­tu­ro­wą do... uni­wer­sum Marvela i Lokiego. Loki nie ucho­dzi wpraw­dzie za pos­tać zbyt po­zy­tyw­ną, ale nie jest też złem wcie­lo­nym. (A trud­no nie ulec uro­ko­wi po­sta­ci kreo­wa­nej z ta­kim wdzię­kiem przez Toma Hiddle­stona). To właś­nie Loki w „Aven­ger­sach” wcho­dzi w po­sia­da­nie tes­se­rak­tu – błysz­czą­cej nie­bies­kiej kost­ki, jed­ne­go z Ka­mie­ni Nie­skoń­czo­noś­ci utrzy­mu­ją­cych mar­ve­low­ski wszech­świat w rów­no­wa­dze, arte­fak­tu umoż­li­wia­ją­ce­go po­dró­że między­wy­mia­ro­we. A to pro­wa­dzi nas... z po­wro­tem do Gadamera i jego de­fi­nic­ji sym­bo­lu. (Niech mi zo­sta­nie wy­ba­czo­ne to dras­tycz­ne uprosz­cze­nie – cel uświę­ca środki).

***

Ten nie­co kar­ko­łom­ny pa­saż mię­dzy de­fi­ni­cją filo­zo­ficz­ną a po­sta­cią pop­kul­tu­ro­wą po­zwa­la mi na ostroż­ne za­ry­so­wa­nie de­fi­ni­cji włas­nej prak­ty­ki pro­jek­to­wej: dzia­ła­nia, któ­re ma na celu łą­cze­nie, two­rze­nie mos­tów – po­mię­dzy na­daw­ca­mi i od­bior­ca­mi, oso­ba­mi au­tor­sk­imi i czy­tel­nic­twem, właś­ci­ciel(k)a­mi toż­sa­moś­ci i od­bior­c(zyni)a­mi ich dzia­łań, usług, wy­two­rów czy produktów.

***

Czy po­wyż­szy pas­sus jest nie­zbęd­ny z in­for­ma­cyj­ne­go punk­tu wi­dze­nia? Zdecydo­wa­nie nie. Czy wy­kra­cza poza stan­dar­do­we for­muł­ki, w któ­rych spe­cja­list(k)a za­pew­nia o swo­ich kom­pe­ten­cjach, do­wo­dzi eks­per­ty­zy, obie­cu­je zło­te góry i dwieś­cie pięć­dzie­siąt wer­sji pro­jek­tu do wy­bo­ru – nie­wątp­li­wie.

Tego ostat­nie­go na pew­no nie obie­cam; nie za­gwa­ran­tu­ję też, że będę w sta­nie zro­bić wszyst­ko, cze­go moż­na by ode mnie ocze­kiwać.

Mogę jed­nak obie­cać, że do­ło­żę wszel­kich sta­rań, żeby jak naj­traf­niej udzie­lić od­po­wie­dzi na po­sta­wio­ne py­ta­nie (to ko­lej­na ro­bo­cza de­fi­ni­cja pro­jek­to­wa­nia) i po­sta­ram się zbu­do­wać jak naj­bar­dziej sto­sow­ny, od­po­wied­ni, traf­ny, trwa­ły i sta­bil­ny po­most po­mię­dzy Tobą a Two­imi od­bior­cami.

Nie może się nie udać – prze­cież wszed­łem jak Loki w po­sia­da­nie źród­ła nie­zwyk­łej mocy w po­sta­ci nie­bies­kie­go kubika... 😎

***

Jeśli chcesz się za­poz­nać z moim do­rob­kiem i filo­zo­fią pra­cy, za­chę­cam do prze­stu­dio­wa­nia strony in­ter­ne­to­wej, lek­tu­ry (jest co czy­tać) pro­fi­lu na Linked­Inie lub od­wie­dze­nia mo­je­go pro­fi­lu na por­ta­lu Behance.

A jeś­li mogę Ci w czymś pomóc – za­pra­szam do kon­taktu.

Co łą­czy Gadamera i Lokiego? Praw­do­po­dob­nie nie­wie­le. Ale ścież­ki in­spi­rac­ji wio­dą naj­dziw­niej­sz­ymi szla­ka­mi. Mnie od de­fi­ni­cji sym­bo­lu au­tor­stwa nie­miec­kie­go filo­zo­fa (vide obraz po­wy­żej) przez sko­ja­rze­nie ety­mo­lo­gicz­no-brzmie­nio­we do­pro­wa­dzi­ły do tes­se­rak­tu, czyli cztero­wy­mia­ro­we­go hiper­sześ­cia­nu, a przez jego in­ter­pre­tac­ję kul­tu­ro­wą do... uni­wer­sum Marvela i Lokiego. Loki nie ucho­dzi wpraw­dzie za pos­tać zbyt po­zy­tyw­ną, ale nie jest też złem wcie­lo­nym. (A trud­no nie ulec uro­ko­wi po­sta­ci kreo­wa­nej z ta­kim wdzię­kiem przez Toma Hiddle­stona). To właś­nie Loki w „Aven­ger­sach” wcho­dzi w po­sia­da­nie tes­se­rak­tu – błysz­czą­cej nie­bies­kiej kost­ki, jed­ne­go z Ka­mie­ni Nie­skoń­czo­noś­ci utrzy­mu­ją­cych mar­ve­low­ski wszech­świat w rów­no­wa­dze, arte­fak­tu umoż­li­wia­ją­ce­go po­dró­że między­wy­mia­ro­we. A to pro­wa­dzi nas... z po­wro­tem do Gadamera i jego de­fi­nic­ji sym­bo­lu. (Niech mi zo­sta­nie wy­ba­czo­ne to dras­tycz­ne uprosz­cze­nie – cel uświę­ca środki).

***

Ten nie­co kar­ko­łom­ny pa­saż mię­dzy de­fi­ni­cją filo­zo­ficz­ną a po­sta­cią pop­kul­tu­ro­wą po­zwa­la mi na ostroż­ne za­ry­so­wa­nie de­fi­ni­cji włas­nej prak­ty­ki pro­jek­to­wej: dzia­ła­nia, któ­re ma na celu łą­cze­nie, two­rze­nie mos­tów – po­mię­dzy na­daw­ca­mi i od­bior­ca­mi, oso­ba­mi au­tor­sk­imi i czy­tel­nic­twem, właś­ci­ciel(k)a­mi toż­sa­moś­ci i od­bior­c(zyni)a­mi ich dzia­łań, usług, wy­two­rów czy produktów.

***

Czy po­wyż­szy pas­sus jest nie­zbęd­ny z in­for­ma­cyj­ne­go punk­tu wi­dze­nia? Zdecydo­wa­nie nie. Czy wy­kra­cza poza stan­dar­do­we for­muł­ki, w któ­rych spe­cja­list(k)a za­pew­nia o swo­ich kom­pe­ten­cjach, do­wo­dzi eks­per­ty­zy, obie­cu­je zło­te góry i dwieś­cie pięć­dzie­siąt wer­sji pro­jek­tu do wy­bo­ru – nie­wątp­li­wie.

Tego ostat­nie­go na pew­no nie obie­cam; nie za­gwa­ran­tu­ję też, że będę w sta­nie zro­bić wszyst­ko, cze­go moż­na by ode mnie ocze­kiwać.

Mogę jed­nak obie­cać, że do­ło­żę wszel­kich sta­rań, żeby jak naj­traf­niej udzie­lić od­po­wie­dzi na po­sta­wio­ne py­ta­nie (to ko­lej­na ro­bo­cza de­fi­ni­cja pro­jek­to­wa­nia) i po­sta­ram się zbu­do­wać jak naj­bar­dziej sto­sow­ny, od­po­wied­ni, traf­ny, trwa­ły i sta­bil­ny po­most po­mię­dzy Tobą a Two­imi od­bior­cami.

Nie może się nie udać – prze­cież wszed­łem jak Loki w po­sia­da­nie źród­ła nie­zwyk­łej mocy w po­sta­ci nie­bies­kie­go kubika... 😎

***

Jeśli chcesz się za­poz­nać z moim do­rob­kiem i filo­zo­fią pra­cy, za­chę­cam do prze­stu­dio­wa­nia strony in­ter­ne­to­wej, lek­tu­ry (jest co czy­tać) pro­fi­lu na Linked­Inie lub od­wie­dze­nia mo­je­go pro­fi­lu na por­ta­lu Behance.

A jeś­li mogę Ci w czymś pomóc – za­pra­szam do kon­taktu.

mh_infoSS

[MOJE PRACE ZNAJDZIESZ TUTAJ]

[WIĘCEJ O MNIE]

[JAK MOGĘ CI POMÓC?]

Szcze­gó­ło­we résumé w tele­gra­ficz­nym skró­cie – poniżej.

Szcze­gó­ło­we résumé w tele­gra­ficz­nym skró­cie – poniżej.

[CO ROBIĘ]

 • projektowanie publikacji
 • projektowanie okładek 
 • projektowanie serii wydawniczych
 • projektowanie czasopism 
 • skład i łamanie 
 • przygotowanie do druku 
 • projektowanie publikacji
 • projektowanie okładek 
 • projektowanie serii wydawniczych
 • projektowanie czasopism 
 • skład i łamanie 
 • przygotowanie do druku 
 • identyfikacja wizualna
 • strategia brandingowa
 • design system
 • księga znaku
 • key visual
 • wdrożenia print/digital
 • identyfikacja wizualna
 • strategia brandingowa
 • design system
 • księga znaku
 • key visual
 • wdrożenia print/digital
 • content design
 • strategia komunikacyjna
 • projektowanie do social mediów
 • projektowanie promocyjne i handlowe
 • projektowanie opakowań
 • projektowanie ATL, BTL, POS
 • content design
 • strategia komunikacyjna
 • projektowanie do social mediów
 • projektowanie promocyjne i handlowe
 • projektowanie opakowań
 • projektowanie ATL, BTL, POS

[KLIENCI]

 • Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Korporacja Ha!art
 • Wydawnictwo Przekrój
 • Warstwy
 • W.A.B.
 • Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Korporacja Ha!art
 • Wydawnictwo Przekrój
 • Warstwy
 • W.A.B.
 • Instytut Architektury 

 • Bęc Zmiana

 • festiwale muzyczne „Actus Humanus” i „Auksodrone”

 • European Liberal Forum (BE)
 • Friedrich Naumann Foundation (DE)

 • Projekt: Polska

 • Miłosz Hodun  

 • Instytut Architektury 

 • Bęc Zmiana

 • festiwale muzyczne „Actus Humanus” i „Auksodrone”

 • European Liberal Forum (BE)
 • Friedrich Naumann Foundation (DE)

 • Projekt: Polska

 • Miłosz Hodun  

 • Instytut Architektury 
 • Bęc Zmiana

 • festiwale muzyczne „Actus Humanus” i „Auksodrone”

 • European Liberal Forum (BE)
 • Friedrich Naumann Foundation (DE)

 • Projekt: Polska

 • Miłosz Hodun  
 • Narodowy Instytut Architektury
  i Urbanistyki 

 • Biennale Warszawa 
 • Narodowy Instytut Architektury
  i Urbanistyki 
 • Biennale Warszawa 
 • Szkoła Filmowa w Łodzi 

 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Szkoła Filmowa w Łodzi 
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • GSK PL 

 • Coffee Profficiency

 • Krakowska Grupa Medialna

 • Kancelaria Lassota / Lassota Krawiec

 • My Piece of Wood
 • GSK PL 
 • Coffee Profficiency

 • Krakowska Grupa Medialna

 • Kancelaria Lassota / Lassota Krawiec

 • My Piece of Wood

[UZNANIE]

2023 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2023 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2022 | Polish Graphic Design Awards

2022 | Polish Graphic Design Awards

2022 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2022 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2018 | Polish Graphic Design Awards

2018 | Polish Graphic Design Awards

2013 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2013 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

16x BehanceGraphic Design  

16x BehanceGraphic Design  

5x BehanceInDesign 

5x BehanceInDesign 

2019 | Polish Graphic Design Awards

2019 | Polish Graphic Design Awards

[PUBLIKACJE]

Naj­lep­sze re­zul­ta­ty w przy­go­to­wy­wa­niu pro­jek­tów pu­bli­kac­ji i bran­din­gu uzys­ku­je się w gro­nie za­u­fa­nych współ­pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­czek, w ze­spo­łach spraw­dzo­nych w boju i we­dług wy­pra­co­wa­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych w prak­ty­ce procedur.

Naj­lep­sze re­zul­ta­ty w przy­go­to­wy­wa­niu pro­jek­tów pu­bli­kac­ji i bran­din­gu uzys­ku­je się w gro­nie za­u­fa­nych współ­pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­czek, w ze­spo­łach spraw­dzo­nych w boju i we­dług wy­pra­co­wa­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych w prak­ty­ce procedur.

Anna Papiernik

Anna Papiernik

Karolina Więckowska

Karolina Więckowska

Paulina Bieniek 

Paulina Bieniek 

Magdalena Jankowska 

Magdalena Jankowska 

Aleksandra Czyż

Aleksandra Czyż

tmh_wallS
[C] COPYRIGHT BY [tmh] MMXXIV
[E] TESSERA@TESSERA.ORG.PL

[M] +48 606 397 976

[M] +48 606 397 976