[PRACE_2]

BRANDING

004_Tes­se­ra­_Las­so­ta­_137-Editd-kopia
m_54A­4884-1edit
012_Tes­se­ra­_Las­so­ta­_167-Editd-kopia
m_54A4875‑1
009_Tes­se­ra­_Las­so­ta­_156-EditdBB-kopia
m_54A4881‑1

Współ­pra­ca pro­jek­to­wa i ani­mac­ja: Łukasz Podolak. Foto­grafie: Basia Budniak.

[2017]

Współ­pra­ca pro­jek­to­wa i ani­mac­ja: Łukasz Podolak. Foto­grafie: Basia Budniak.

[2017]

Współ­pra­ca pro­jek­to­wa i ani­mac­ja: Łukasz Podolak. Foto­grafie: Basia Budniak.

[2017]

anaklasis_in_japan_VIII_tokyoS
anaklasis_in_japan_roomS_JASK
anaklasis_in_japan_VIII_tokyo2S

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na se­rii kon­cer­tów ar­tys­tów pro­mu­ją­cych al­bu­my na­gra­ne dla la­be­lu Ana­kla­sis Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Muzycznego. 

ID Anaklasis: Full Metal Jacket.

[2023] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na se­rii kon­cer­tów ar­tys­tów pro­mu­ją­cych al­bu­my na­gra­ne dla la­be­lu Ana­kla­sis Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Muzycznego. 

ID Anaklasis: Full Metal Jacket.

[2023] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na se­rii kon­cer­tów ar­tys­tów pro­mu­ją­cych al­bu­my na­gra­ne dla la­be­lu Ana­kla­sis Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Muzycznego. 

ID Anaklasis: Full Metal Jacket.

[2023] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na se­rii kon­cer­tów ar­tys­tów pro­mu­ją­cych al­bu­my na­gra­ne dla la­be­lu Ana­kla­sis Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Muzycznego. 

ID Anaklasis: Full Metal Jacket.

[2023] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na se­rii kon­cer­tów ar­tys­tów pro­mu­ją­cych al­bu­my na­gra­ne dla la­be­lu Ana­kla­sis Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Muzycznego. 

ID Anaklasis: Full Metal Jacket.

[2023] 

ws_tshirt_kolor2S
pwm75_ice_ipad_wiz2
Wielkie_spotkania_Tessera__54A3879
Wielkie_spotkania_Tessera_BB_54A3556
ws_ice_2s
ws_ice_3
wielkie_spotkania_kwadrat
wielkie_spotkania_fb_event_txt
wielkie_spotkania_fb_cover_txt
wielkie_spotkania_socjalowe_II25
wielkie_spotkania_socjalowe_II19
wielkie_spotkania_socjalowe_II22
wielkie_spotkania_soc_II_8
wielkie_spotkania_soc_II_2
wielkie_spotkania_socjalowe_II
wielkie_spotkania_socjalowe_II38
wielkie_spotkania_socjalowe_II36
wielkie_spotkania_socjalowe_II32
wielkie_spotkania_socjalowe_II3
wielkie_spotkania_socjalowe_II34
wielkie_spotkania_socjalowe_II31
wielkie_spotkania_odliczanie

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­cer­tu ju­bi­le­u­szo­we­go Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go po­łą­czo­ne­go z pro­mo­cją al­bu­mu GREAT ENCOUNTERS (Ana­kla­sis), któ­ry od­był się 13 paź­dzier­ni­ka 2021 roku w ICE Kraków Con­gress Centre. 

Identyfikacja wizualna koncertu jubileuszowego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego połączonego z promocją albumu GREAT ENCOUNTERS (Anaklasis), który odbył się 13 października 2021 roku w ICE Kraków Congress Centre. 

Identyfikacja wizualna koncertu jubileuszowego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego połączonego z promocją albumu GREAT ENCOUNTERS (Anaklasis), który odbył się 13 października 2021 roku w ICE Kraków Congress Centre. 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­cer­tu ju­bi­le­u­szo­we­go Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go po­łą­czo­ne­go z pro­mo­cją al­bu­mu GREAT ENCOUNTERS (Ana­kla­sis), któ­ry od­był się 13 paź­dzier­ni­ka 2021 roku w ICE Kraków Con­gress Centre. 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­cer­tu ju­bi­le­u­szo­we­go Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go po­łą­czo­ne­go z pro­mo­cją al­bu­mu GREAT ENCOUNTERS (Ana­kla­sis), któ­ry od­był się 13 paź­dzier­ni­ka 2021 roku w ICE Kraków Con­gress Centre. 

Głów­na idea kon­cer­tu to spot­ka­nie ar­tys­tycz­ne mię­dzy daw­ny­mi i współ­czes­ny­mi mi­strza­mi, któ­rych efek­tem jest no­wo­czes­na re­wiz­ja his­to­rycz­nych kompozycji.

Animacje: Łukasz Podolak.

[2021]

Główna idea koncertu to spotkanie artystyczne między dawnymi i współczesnymi mistrzami, których efektem jest nowoczesna rewizja historycznych kompozycji.

Animacje: Łukasz Podolak.

[2021]

Głów­na idea kon­cer­tu to spot­ka­nie ar­tys­tycz­ne mię­dzy daw­ny­mi i współ­czes­ny­mi mi­strza­mi, któ­rych efek­tem jest no­wo­czes­na re­wiz­ja his­to­rycz­nych kompozycji.

Animacje: Łukasz Podolak.

[2021]

Głów­na idea kon­cer­tu to spot­ka­nie ar­tys­tycz­ne mię­dzy daw­ny­mi i współ­czes­ny­mi mi­strza­mi, któ­rych efek­tem jest no­wo­czes­na re­wiz­ja his­to­rycz­nych kompozycji.

Animacje: Łukasz Podolak.

[2021]

Głów­na idea kon­cer­tu to spot­ka­nie ar­tys­tycz­ne mię­dzy daw­ny­mi i współ­czes­ny­mi mi­strza­mi, któ­rych efek­tem jest no­wo­czes­na re­wiz­ja his­to­rycz­nych kompozycji.

Animacje: Łukasz Podolak.

[2021]

ochlewski_2022_poster_wiz
ochlewski_2021_poster_wiz
ochlewski_2020_wizS
ochlewski1
ochlewski2

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­kur­su dla mło­dych pol­skich kom­po­zy­to­rów i kom­po­zy­to­rek imie­nia pierw­sze­go dy­rek­to­ra i za­ło­ży­cie­la Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go Ta­de­u­sza Ochlew­skie­go oraz pro­jekt se­rii wy­daw­ni­czej z wy­da­nia­mi kom­po­zyc­ji osób, któ­re zwy­cię­ży­ły w kon­kursie. 

[2020] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­kur­su dla mło­dych pol­skich kom­po­zy­to­rów i kom­po­zy­to­rek imie­nia pierw­sze­go dy­rek­to­ra i za­ło­ży­cie­la Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go Ta­de­u­sza Ochlew­skie­go oraz pro­jekt se­rii wy­daw­ni­czej z wy­da­nia­mi kom­po­zyc­ji osób, któ­re zwy­cię­ży­ły w kon­kursie. 

[2020] 

Identyfikacja wizualna konkursu dla młodych polskich kompozytorów i kompozytorek imienia pierwszego dyrektora i założyciela Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Tadeusza Ochlewskiego oraz projekt serii wydawniczej z wydaniami kompozycji osób, które zwyciężyły w konkursie. 

[2020] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­kur­su dla mło­dych pol­skich kom­po­zy­to­rów i kom­po­zy­to­rek imie­nia pierw­sze­go dy­rek­to­ra i za­ło­ży­cie­la Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go Ta­de­u­sza Ochlew­skie­go oraz pro­jekt se­rii wy­daw­ni­czej z wy­da­nia­mi kom­po­zyc­ji osób, któ­re zwy­cię­ży­ły w konkursie. 

[2020] 

Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na kon­kur­su dla mło­dych pol­skich kom­po­zy­to­rów i kom­po­zy­to­rek imie­nia pierw­sze­go dy­rek­to­ra i za­ło­ży­cie­la Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go Ta­de­u­sza Ochlew­skie­go oraz pro­jekt se­rii wy­daw­ni­czej z wy­da­nia­mi kom­po­zyc­ji osób, któ­re zwy­cię­ży­ły w konkursie. 

[2020] 

dem_posters
dem_iphoneS

Re­bran­ding cy­klicz­nej ogól­no­pol­skiej im­pre­zy edu­ka­cyj­nej Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go „Dzień / Dni Edu­kac­ji Mu­zycz­nej” or­ga­ni­zo­wa­nej w wy­bra­nej szko­le mu­zycz­nej w kra­ju. Edy­cja pan­de­micz­na (ONLINE).

[2020]

Re­bran­ding cy­klicz­nej ogól­no­pol­skiej im­pre­zy edu­ka­cyj­nej Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go „Dzień / Dni Edu­kac­ji Mu­zycz­nej” or­ga­ni­zo­wa­nej w wy­bra­nej szko­le mu­zycz­nej w kra­ju. Edy­cja pan­de­micz­na (ONLINE).

[2020]

Re­bran­ding cy­klicz­nej ogól­no­pol­skiej im­pre­zy edu­ka­cyj­nej Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go „Dzień / Dni Edu­kac­ji Mu­zycz­nej” or­ga­ni­zo­wa­nej w wy­bra­nej szko­le mu­zycz­nej w kra­ju. Edy­cja pan­de­micz­na (ONLINE).

[2020]

Re­bran­ding cy­klicz­nej ogól­no­pol­skiej im­pre­zy edu­ka­cyj­nej Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go „Dzień/Dni Edu­kac­ji Mu­zycz­nej” or­ga­ni­zo­wa­nej w wy­bra­nej szko­le mu­zycz­nej w kra­ju. Edy­cja pan­de­micz­na (ONLINE).

[2020]

Re­bran­ding cy­klicz­nej ogól­no­pol­skiej im­pre­zy edu­ka­cyj­nej Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go „Dzień/Dni Edu­kac­ji Mu­zycz­nej” or­ga­ni­zo­wa­nej w wy­bra­nej szko­le mu­zycz­nej w kra­ju. Edy­cja pan­de­micz­na (ONLINE).

[2020]

t2_2
t2_1

Re­bran­ding „Teks­tów Dru­gich” ­– jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych li­te­ra­tu­ro- i kul­tu­ro­znaw­czych cza­so­pism nau­ko­wych w Pol­sce – przy­go­to­wa­ny na ju­bi­le­usz dwu­dzies­to­pię­cio­le­cia pe­rio­dy­ku. Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na spój­na z pro­jek­tem re­de­sig­nu ma­kie­ty i okła­dek cza­so­pisma.

[2015]

Rebranding „Tekstów Drugich” ­– jednego z najbardziej prestiżowych literaturo- i kulturoznawczych czasopism naukowych w Polsce – przygotowany na jubileusz dwudziestopięciolecia periodyku. Identyfikacja wizualna spójna z projektem redesignu makiety i okładek czasopisma.

[2015]    

Re­bran­ding „Teks­tów Dru­gich” ­– jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych li­te­ra­tu­ro- i kul­tu­ro­znaw­czych cza­so­pism nau­ko­wych w Pol­sce – przy­go­to­wa­ny na ju­bi­le­usz dwu­dzies­to­pię­cio­le­cia pe­rio­dy­ku. Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na spój­na z pro­jek­tem re­de­sig­nu ma­kie­ty i okła­dek cza­so­pisma.

[2015]

Re­bran­ding „Teks­tów Dru­gich” ­– jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych li­te­ra­tu­ro- i kul­tu­ro­znaw­czych cza­so­pism nau­ko­wych w Pol­sce – przy­go­to­wa­ny na ju­bi­le­usz dwu­dzies­to­pię­cio­le­cia pe­rio­dy­ku. Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na spój­na z pro­jek­tem re­de­sig­nu ma­kie­ty i okła­dek cza­so­pisma.

[2015]

Re­bran­ding „Teks­tów Dru­gich” ­– jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych li­te­ra­tu­ro- i kul­tu­ro­znaw­czych cza­so­pism nau­ko­wych w Pol­sce – przy­go­to­wa­ny na ju­bi­le­usz dwu­dzies­to­pię­cio­le­cia pe­rio­dy­ku. Iden­ty­fi­kac­ja wi­zu­al­na spój­na z pro­jek­tem re­de­sig­nu ma­kie­ty i okła­dek cza­so­pisma.

[2015]

Box2‑1
DSC_0001‑1
67799277_1373707662793991_3126143039324553216_n‑1
516 – 1
DSC09553‑2
70285042_1395902583907832_5486006596704141312_n‑1
82777568_1519694241528665_5351108545884454912_n‑1

Identyfikacja wi­zu­al­na i bran­ding dla twór­czy­ni mi­ni­ma­lis­tycz­nej bi­żu­te­rii z drewna. 

[2014]

Identyfikacja wi­zu­al­na i bran­ding dla twór­czy­ni mi­ni­ma­lis­tycz­nej bi­żu­te­rii z drewna. 

[2014]

Identyfikacja wi­zu­al­na i bran­ding dla twór­czy­ni mi­ni­ma­lis­tycz­nej bi­żu­te­rii z drewna. 

[2014]

Identyfikacja wi­zu­al­na i bran­ding dla twór­czy­ni mi­ni­ma­lis­tycz­nej bi­żu­te­rii z drewna. 

[2014]

Identyfikacja wi­zu­al­na i bran­ding dla twór­czy­ni mi­ni­ma­lis­tycz­nej bi­żu­te­rii z drewna. 

[2014]

tmh_2
tmh_3
tmh_1
tmh_4
tmh_wallS

31 lip­ca 2023 to dla mnie po­czą­tek no­wej ery. Tego dnia za­i­ni­cjo­wa­łem sym­bo­licz­nie nowy etap ist­nie­nia stu­dia tessera, któ­re za­ło­ży­łem w Kra­ko­wie w 2010 roku.

Zmia­nie tej to­wa­rzy­szył lek­ki re­branding.

Wię­cej in­for­ma­cji w lin­kach obok/poniżej. 

[2023]

31 lip­ca 2023 to dla mnie po­czą­tek no­wej ery. Tego dnia za­i­ni­cjo­wa­łem sym­bo­licz­nie nowy etap ist­nie­nia stu­dia tessera, któ­re za­ło­ży­łem w Kra­ko­wie w 2010 roku.

Zmia­nie tej to­wa­rzy­szył lek­ki re­branding.

Wię­cej in­for­ma­cji w lin­kach obok/poniżej. 

[2023]

31 lip­ca 2023 to dla mnie po­czą­tek no­wej ery. Tego dnia za­i­ni­cjo­wa­łem sym­bo­licz­nie nowy etap ist­nie­nia stu­dia tessera, któ­re za­ło­ży­łem w Kra­ko­wie w 2010 roku.

Zmia­nie tej to­wa­rzy­szył lek­ki re­branding.

Wię­cej in­for­ma­cji w lin­kach obok/poniżej. 

[2023]

[C] COPYRIGHT BY [tmh] MMXXIV

[E] TESSERA@TESSERA.ORG.PL

[M] +48 606 397 976

[M] +48 606 397 976