Pro­jek­tu­ję, skła­dam i przy­go­to­wu­ję do dru­ku publi­ka­cje róż­ne­go typu – od prac nauko­wych, przez par­ty­tu­ry nuto­we, po bele­try­sty­kę i poezję – od szes­na­stu lat, od trzy­na­stu pod szyl­dem tes­se­ra. Spe­cja­li­zu­ję się rów­nież w two­rze­niu iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nych, bran­din­gu i w sze­ro­ko rozu­mia­nej gra­fi­ce użyt­ko­wej o cha­rak­te­rze pro­mo­cyj­nym i mar­ke­tin­go­wym. Zapro­jek­to­wa­łem opra­wy gra­ficz­ne setek ksią­żek (więk­szość zło­ży­łem), kil­ka­dzie­siąt serii książ­ko­wych i nuto­wych, kil­ka cza­so­pism, wie­le iden­ty­fi­ka­cji wizualnych.